BELEIDSPLAN

HOOFDLIJNEN ACTUELE BELEIDSPLAN OUDE BEGRAAFPLAATS NAARDEN

A. Uitgangspunten

Aansluitend op de doelstelling van de Stichting streven wij ernaar de cultuurhistorische, architectuurhistorische en architectonische waarden van de begraafplaats te conserveren en de bijzondere sfeer ervan te handhaven. Dit willen wij bereiken door:

  • De grafmonumenten die essentieel zijn voor de cultuurhistorische waarde te herstellen en te onderhouden,
  • De beplanting die essentieel is voor het oorspronkelijke ontwerp en sfeer te herstellen en te behouden,
  • De aanleg en de infrastructuur, waaronder het toegangshek en het baarhuisje, te renoveren en behouden.

Wij menen dat op deze wijze, met beperkte financiële middelen, het verval op de best mogelijke wijze kan worden gestopt en de karakteristieke cultuurhistorische waarden van de begraafplaats kunnen worden behouden.

De Stichting wil de begraafplaats een plaats in de huidige tijd geven. Daarom wordt er naar gestreefd de begraaffunctie te behouden. Naast de beperkte bijzetting die nu mogelijk is in bestaande graven en het daarin bijzetten van urnen, zal de gemeente Gooise Meren in beperkte mate nieuwe graven uitgegeven. Bestaande grafkelders (waarvan de rechten zijn vervallen) kunnen opnieuw worden gebruikt om te begraven. Ook is de mogelijkheid tot voor het bijzetten van urnen bepaald.

Voorts beogen wij een verankering van de begraafplaats in de lokale en regionale gemeenschap. Dat gebeurt niet alleen door de begraafplaats opnieuw open te stellen voor het begraven, maar ook door de gebruiksfunctie van de begraafplaats als wandelgebied/ecologisch park, een stiltegebied met bijzondere groenwaarde, te handhaven.

B. Planning van activiteiten

2015 2016 2017 2018 2019
Grijs onderhoud en herstel van graven
Herstel/restauratie van de objecten die als rijksmonument zijn aangemerkt (plan, financiering, uitvoering)
Voortzetting van het noodherstel van vervallen graven (jaarlijks inventariseren en financiële dekking realiseren)
Groen onderhoud en herstel flora
Jaarlijks inventariseren van aandachtspunten in het groenbeheer
Continuering groenonderhoud door inzet van vrijwilligers
Heruitgave van grafrechten
Het periodiek evalueren en waar nodig bijstellen van het beheer van de heruitgave
Voorlichting en informatie
Opstellen van een nieuwe folder OBN
Inventarisatiegegevens en documentatie toegankelijk maken op website
Open Monumentendag
Jaarlijkse donateursbijeenkomst
Convenant Gemeente/Stichting
Jaarlijkse evaluatie van de afspraken met de Gemeente
Besluit verlenging convenant

C. Mogelijkheden en prioriteiten

Voor de instandhouding en het onderhoud van de begraafplaats is in eerste instantie de eigenaar, de gemeente Gooise Meren verantwoordelijk. Het bedrag dat de gemeente hiervoor op de begroting heeft opgenomen is niet voldoende. Er wordt met veel energie door de stichting en door de gemeente gezocht naar mogelijkheden om de begraafplaats zoveel mogelijk te ondersteunen.

Het onderhoud van de graven is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de rechthebbenden. Gezien de ouderdom van de graven blijkt dat er voor veel graven geen rechthebbende meer is. Dat leidt op termijn in verwaarlozing. Er wordt weliswaar geprobeerd rechthebbenden op te sporen, maar dit zal bij veel graven niet meer mogelijk zijn.

Zelfs als de stichting strenge maatstaven hanteert en prioriteiten stelt bij de renovatie en restauratie van graven en het onderhoud van het groep op de begraafplaats sober houdt, dan zijn daarvoor meer financiële middelen nodig dan de gemeente nu beschikbaar heeft.

De beleidsontwikkeling is voltooid. Het accent verschuift naar het op een goede wijze beheren van de begraafplaats. De openstelling voor heruitgave van bestaande graven is sinds 2013 realiseerbaar. Het lijkt mogelijk om inkomsten te generen door de traditionele begraaffunctie te vergroten door bijzettingen van urnen mogelijk te maken. Toch zal ook dit (nog afgezien van de investeringen die dit vraagt) geen een kostendekkende exploitatie van de begraafplaats mogelijk maken.